הקדמה

ג'ירף מסעדות בע"מ (להלן: ג'ירף"), מפעילת רשת מסעדות "ג'ירף" בישראל, מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר החברה מכיל תכנים שונים ומגוונים, ובכלל זה קישור לשירות המשלוחים, בלוג הכולל פורום גולשים ובו דעות וכתבות, וכן הפניות לשירות "טוויטר" ו"פליקר" של ג'ירף, בהם ניתן לראות תמונות מאירועים ותחרויות, ולהתעדכן במבצעים ואירועים מתוכננים של החברה (להלן: "הבלוג").
האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

אתר האינטרנט של ג'ירף (להלן: "האתר") מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. שימוש מסחרי להלן כולל בין השאר: פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים, וכיוב', ובנוסף כמפורט בכללי השימוש בבלוג שלהלן.
כל תכני האתר אלא אם מצוין במפורש אחרת, הינם קנינה הרוחני של החברה, וחל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מג'ירף.

ג'רף שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ועדכונים באתר, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו ובכלל זה הבלוג על מרכיביו מעת לעת, ואף לסגור את האתר או כל חלק ממנו באופן זמני לשם ביצוע השינויים הללו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשי האתר על כך מראש וג'ירף תהא פטורה מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

בנוסף לאמור לעיל מובהר, כי ג'ירף אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, ובפרט במקרים של נזקים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה או בקווי התקשורת אצל ג'ירף או מי מספקיה.

ג'ירף לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו, לרבות לכל פגיעה או נזק שמקורם בגישה לא חוקית למחשבי ג'ירף, כולל פגיעה או השפעה על תכנה, חומרה ו/או ציוד קצה של המשתמש.

ג'ירף רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP, וזאת ללא מתן התראה או הסברים מראש או בדיעבד.

ג'ירף אינה אחראית לתוכן, לנתונים, ולקישורים, הנמצאים באתר, ובפרט אין הם מהווים אינדיקציה לעמדותיה/ דעותיה/ המלצותיה של גירף. באופן דומה, עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וג'ירף לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.
ג'ירף שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה – לתקנון .
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של ג'ירף ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל ג'ירף תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב – יפו.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים השונים באתר יישמרו במאגר המידע של ג'ירף, ואלא אם נאמר אחרת, לא יחשפו בפני שאר הגולשים. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
כמו כן, יתכן ולצרכי השירותים המוצעים ע"י האתר, ייאסף מידע אגבי אודות הגולש, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע.
ג'ירף מציעה למשתמשי האתר אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בעת ההרשמה למערכת המשלוחים, תוצע לך האופציה האם לקבל שירות זה, ובמידה ותבחר לקבלו, תהא ג'ירף רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני/ SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל ג'ירף לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה לג'ירף.
מסירת המידע בחלקו של האתר העוסק במשלוחים תבוצע בפורמט מאובטח סטנדרטי על מנת להגן על פרטי הגולש והתשלום. החברה לא תשא באחראיות בגין נזקים שנגרמו בעקבות השימוש בפורמט זה.

א.לקוח יהא רשאי לבטל עסקה, ללא חיוב, במידה וחזר בו לאחר הקלדתה של ההזמנה ושליחתה באתר, ולאחר שהעסקה כבר אושרה (גם אם טרם במקרה כזה, ביטול העסקה ייעשה אך –נשלח אליו ורק באמצעות פניה טלפונית ישירה לנציגי החברה בה יודיע על רצונו לבטל את העסקה. בטלפון 03-6476661 שלוחה 1.
ב. ביטול עסקה שאושרה והחזר כספי בגינה יתבצעו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ובהתאם להוראותיו של חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הקובע בין היתר, כי בכל אחד מן המקרים הבאים לא תתבטל עסקה ולא ישולם החזר כספי: במקרה בו ביטול העסקה נוגע ל"טובין פסידים" (מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או שעלולים להתקלקל עד החזרתם); טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; וטובין שערכם נמוך מ -50 ₪.
ג . לא יתקיים כל חיוב במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, בכפוף להשבתו לידי הספק או מי מטעמו, למקום עליו יודיע הספק ללקוח.